කැප්සියුල පෙරණය

  • capsule filter

    කැප්සියුල පෙරණය

    කුඩා ප්‍රවාහ අනුපාතය සහ විශාල පරිමාව විසඳුම් පෙරීම සඳහා අදාළ වන සංයුක්ත ව්‍යුහය සහ විශාල පෙරහන් ප්‍රදේශයක් සහිත කැප්සියුල පෙරහන් ප්‍රියමනාප සැකසුම් භාවිතා කරයි. ෆිල්ටරය මුද්‍රා තබා ඇත්තේ ද්‍රවාංකය, මැලියම් සහ මැලියම් නොමැති බැවින් පෙරහන් නිෂ්පාදන සඳහා කිසිදු දූෂණයක් ඇති නොකරන්න. බෙදා හැරීමට පෙර 100% අඛණ්ඩතාව පරීක්ෂණය, පිරිසිදු ජලය සේදීම සහ පීඩන පරීක්ෂණය ඔවුන් අත්විඳිනු ඇත. තවද තෝරා ගැනීම සහ භාවිතා කිරීම සඳහා විවිධ ද්රව්ය තිබේ.