වීදුරු ෆර්බර් පටල පෙරහන් කාට්රිජ්

  • Glass Firber membrane filter cartridge

    වීදුරු ෆර්බර් පටල පෙරහන් කාට්රිජ්

    මෙම ශ්‍රේණියේ පෙරහන් කාට්රිජ් සුපිරි වීදුරු කෙඳි වලින් සාදා ඇති අතර එය ඉතා ඉහළ අපිරිසිදු ධාරිතාවක් පෙන්නුම් කරයි, එය වායූන් හා ද්‍රව පෙර-පෙරීමට අදාළ වේ. අල්ට්රාලෝ ප්රෝටීන් අවශෝෂණ හැකියාව නිසා ඒවා ජෛව ෆාමසියෙහි බහුලව භාවිතා වේ.