නූල් තුවාල පෙරහන් කාට්රිජ්

  • string wound filter cartridge

    නූල් තුවාල පෙරහන් කාට්රිජ්

    මෙම පෙරහන් කාට්රිජ් මාලාව විශේෂ ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත තන්තු ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන අතර විශේෂ උපාංගය සමඟ අඛණ්ඩව එතීම මගින් සාදනු ලැබේ. පැණි වදයක් වැනි සිදුරේ හැඩය නිසා පැණි වද පෙරහන් ලෙසද හැඳින්වේ. ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත තන්තු ස්ථායී වන අතර, අපද්‍රව්‍ය වර්ෂාපතනය, තන්තු වැගිරීම සහ පෙරහන් විරූපණ ගැටළු වළක්වා ගැනීම. මල නොබැඳෙන වානේ මධ්‍යම නල ව්‍යුහය උපාංග ආරම්භයට පෙර තරලයේ බලපෑමට ඔරොත්තු දිය හැකිය.