සිරින්ජ පෙරණය

  • Syringe Filters

    සිරින්ජ පෙරහන්

    සිරින්ජ පෙරහන් යනු HPLC විශ්ලේෂණයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම, අනුකූලතාව වැඩි දියුණු කිරීම, තීරු ආයු කාලය දීර් and කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම අඩු කිරීම සඳහා ලාභදායී ක්‍රමයකි. නියැදිය තීරුවට ඇතුළු වීමට පෙර අංශු ඉවත් කිරීමෙන්, නැවිගේටර් සිරින්ජ පෙරහන් බාධාවකින් තොරව ගලා යාමට ඉඩ දෙයි. බාධා ඇති කිරීමට අංශු නොමැතිව, ඔබේ තීරුව වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා දිගු කල් පවතිනු ඇත.