ටයිටේනියම් ෆිල්ටරය

  • Titanium Filter cartridge

    ටයිටේනියම් ෆිල්ටර් කාට්රිජ්

    සිදුරු සහිත ටයිටේනියම් පෙරහන් සින්ටරින් කිරීම හරහා විශේෂ ක්‍රියාවලියක් භාවිතා කරමින් අල්ට්‍රාපර් ටයිටේනියම් වලින් සාදා ඇත. ඒවායේ සිදුරු සහිත ව්‍යුහය ඒකාකාරී හා ස්ථායී වන අතර ඉහළ සිදුරු සහිත සහ ඉහළ අන්තර් නිරෝධන කාර්යක්ෂමතාවයක් ඇත. ටයිටේනියම් ෆිල්ටර යනු උෂ්ණත්වය සංවේදී නොවන, ප්‍රතිදේහජනක, ඉහළ යාන්ත්‍රික, පුනර්ජනනීය හා කල් පවතින ඒවා වන අතර ඒවා විවිධ වායූන් හා ද්‍රව පෙරීමට අදාළ වේ. Pharma ෂධ කර්මාන්තයේ කාබන් ඉවත් කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් භාවිතා වේ.